martedì 9 agosto 2022   ::  
Text/HTML

  

 

Text/HTML

 

 

 

 

Text/HTML

      

   POLSKI    ITALIANO   ENGLISH 

  Home       Obywatelstwo włoskie       Kontakty 

Text/HTML

                  CHCESZ UZYSKAć OBYWATELSTWO WŁOSKIE?                   

                                  SKONTAKTUJ SIę Z NAMI!

 

Pomożemy Ci w:

 

- uzyskaniu niezbędnych dokumentów w Polsce:

  - Akt urodzenia

  - Zaświadczenie o niekaralności

- uzyskaniu legalizacji (Apostille) powyższych dokumentów w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Warszawie

- tłumaczeniu uwierzytelnionym (traduzione giurata) dokumentów przez autoryzowanego tłumacza na terenie Włoch

- złożeniu wniosku za pośrednictwem portalu włoskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych


Zgłoś się do nas po wszystkie lub tylko jedną z wyżej wymienionych usług.

 

             Zadzwoń po radę - konsultacja jest zawsze bezpłatna!


          ZASADY PRZYZNAWANIA OBYWATELSTWA WŁOSKIEGO


1) Obywatelstwo włoskie automatycznie uzyskuje się na podstawie tzw. prawa krwi

2) Obcokrajowcy mogą starać się o przyznanie obywatelstwa, jeśli spełniają określone  warunki, z czego najpopularniejsze to:

  • zawarcie związku małżeńskiego z obywatelem włoskim
  • legalny pobyt we Włoszech przez określony okres czasu


W jaki sposób składa się wniosek o obywatelstwo?

 

Wniosek o przyznanie obywatelstwa włoskiego składa się przez internet za pośrednictwem portalu włoskiego ministerstwa spraw wewnętrznych (Ministero dell'Interno). Do podania należy załączyć między innymi skan dokumentu tożsamości, aktu urodzenia uprzednio zalegalizowanego w MSZ w Warszawie i przetłumaczonego przez tłumacza przysięgłego autoryzowanego przez włoskie organy, zaświadczenia o niekaralności zalegalizowanego i przetłumaczonego jak powyżej, a także potwierdzenie uiszczenia opłaty administracyjnej w wysokości 200,00 € i znaczek skarbowy za 16,00 €.

Wymagany dochód 

 

Cudzoziemcy, którzy występują o nadanie włoskiego obywatelstwa z tytułu stałego pobytu muszą wykazać, że przez trzy lata poprzedzające złożenie wnisku o naturalizację zarabiali co najmniej 8.500 € rocznie.

Dochody należy udokumentować poprzez roczne deklaracje podatkowe (tzw. modello 730 lub Modello Unico).

 

Czas oczekiwania


Wniosek o obywatelstwo musi być rozpatrzony przez organy administracji publicznej w ciągu 730 dni od momentu jej zgłoszenia, tj. w ciągu 2 lat.


W przypadku, kiedy odpowiedź jest pozytywna prefektura wysyła osobie zainteresowanej stosowne zawiadomienie w ciągu 90 dni od momentu wydania przez kompetentny urząd "decreto di cittadinanza", tj. dekretu o przyznaniu obywatelstwa.        

 

 

 

 DLA NOWYCH KLIENTòW 
 
home :: traduzioni giurate :: servizi offerti :: cittadinanza italiana :: contatti
Copyright (c)    ::   Condizioni d'Uso